Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилник за дейността
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на основание чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.04.2017 г., за предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение. Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1, ет.3
28.04.2017
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!