ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Новини
Обнародвани в "Държавен вестник" бр.65 от 11.08.2017г съобщения за изработени: ПП за транспортен достъп до имоти №№ 085025, 085026, 085027 и 085028 в землището на с.Крушовица и ПП за транспортен достъп на имот № 016147 в землището на гр.Елин Пелин.
16.08.2017

 

 

Община Елин Пелин на основание чл. 128 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП за техническа инфраструктура: транспортен достъп до имоти №№ 085025, 085026, 085027 и 085028 в землището на с.Крушовица, Община Елин Пелин, Софийска област. Трасето за транспортен достъп преминава в части от имоти №№ 038090 и 036091 /общински полски пътища/ по КВС на землището на с.Крушовица.

Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая 3.

На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до Кмета на Общината.

=========================================================================================

 

Община Елин Пелин на основание чл. 128 ал.1 от ЗУТ от съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП за техническа инфраструктура: транспортен достъп до имот № 016147 в землището на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област. Трасето за транспортен достъп преминава в общински полски път № 000387 по КВС на землището на гр.Елин Пелин.

Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая 3.

На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до Кмета на Общината.

====================================================================

 

Съобщенията са обнародвани в „ Държавен вестник “ бр.65/ 11.08.2017г

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин