Качество на въздуха
  Новини
Обнародвано в "Държавен вестник" бр.90/ 10.11.2017г съобщение за изработен ПУП-ПП за нови улици в землището на с.Лесново, с графична част.
13.11.2017