Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ
ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 - ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ!" ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ", ПРИОРИТЕТНА ОС „РЕГИОНАЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА" BG16RFOP001-5.001
24.11.2017

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!