Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Решения
Обявление за отменени и обявени за нищожни разпоредби от Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, съгл.Решение №931/20.11.2017г. на АССО по дело №527/17г.
05.01.2018

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
 
на основание чл.22 ал.2
 
от ЗМСМА

 

 

обявява, че съгласно влязло в сила Решение №931/20.11.2017г. по адм.дело №527/17г. на АССО са отменени разпоредбите на  чл.1, ал.2, чл.19, чл.21, ал.4, чл.22, чл.24, ал.2, чл.26, ал.2, чл.27, чл.28, чл.29, ал.2, чл.31 ал.1, чл.32, чл.33, чл.34, ал.3 и са обявени за нижощни разпоредбите на чл.67, чл.68 и чл.70 от  Наредба за управление на общинските пътища в община Елин Пелин, приета с Решение №339/30.09. 2008г., изм.и доп. с Решение №113/26.01. 2012г. на Общински съвет-Елин Пелин.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!