Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи
Информация за изготвен от Общинска администрация - проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
22.02.2018

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.02.2018 г., за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
 
Докладът, мотивите и Проектът на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.
 
Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦУИГ, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1."
 
 

Доклад за приемане на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

 

Мотиви

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!