Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби
Обявление относно отменени разпоредби от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОА, съгл.Решение №285/14.03.18г. на АССО по дело №1227/17г.
30.04.2018

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
 
на основание чл.22 ал.2
 
от ЗМСМА
 

 

обявява, че съгласно влязло в сила Решение №285/14.03.2018г. на АССО по адм.д.№1227/2017г., са отменени разпоредбите на чл.5,ал.1,т.4,т.10,т.11,т.12, 13,14,т.17,т.18,т.20,т.21 и т.22, чл.14, ал.1, т.3, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №103/14.02.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин.

 

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!