Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача
Избор на изпълнител за изготвяне и окомплектоване на Заявление за кандидатстване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по обособени позиции.
29.05.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!