Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, във връзка с кандидатстване с проект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в община Елин Пелин" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
28.06.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!