Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Регистрация на кучета на територията на Община Елин Пелин
06.12.2018
 
 
 
Кучетата на територията на Община Елин Пелин се декларират от собствениците им ежегодно до 31 март на текущата година.

За целта е необходимо всички собственици на кучета да подадат декларация по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси в Общината по постоянен адрес или седалище и адрес на управление /ако е юридически лице/, като към декларацията приложат копие от паспорта на кучето.

За Община Елин Пелин годишната такса за притежаване на куче е 10.00 лева.

Новопридобити кучета се декларират в тримесечен срок от датата на придобиването им като таксата се дължи в размер на 1/12  от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, но те също подават декларация и удостоверяват основанието за освобождаване от такса.

Съгласно чл. 118, ал. 2 от ЗМДТ приходите, събрани от „Такса за притежаване на куче“, се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!