Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения
Информация по приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Общински център за безвъзмездно предаване на излишни за гражданите едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, части от моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, биоразградими, рециклируеми и други отпадъци от бита” в имот №000359 – публична общинска собственост по АПОС №4550/20.11.2014 г., по КВС в землището на с. Столник, с площ 5.000 дка
06.08.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!