Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения
Информация по приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за иинвестиционно предложение: „Изграждане на производствено-складова база" в ПИ №000023, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин"
12.08.2019
Информация по приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за иинвестиционно предложение: „Изграждане на производствено-складова база" в ПИ №000023, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин"

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!