Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 000582, с начин на трайно ползване: др. сел. ст. тер., с площ от 25,442 дка, седма категория, местност „Участъка", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
08.10.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!