ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач и машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки за нуждите на Община Елин Пелин.
27.04.2018

Избор на изпълнител за извършване на инженеринг(проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Едноетажна пристройка към административната сграда на Община Елин Пелин в УПИ III-За административен център, кв. 165, по плана на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област.
24.04.2018

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2018 г. в населените места от Община Елин Пелин.
24.04.2018

Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин.
28.03.2018

Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект: "Заедно за всяко дете!", BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
22.03.2018

Възлагане на дейности за изготвяне на енергийно обследване на сгради при изпълнение на проект: „Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020".
20.03.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин