Качество на въздуха
ПРОЕКТИ

„ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ“
04.06.2018

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1
04.05.2018

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1.
27.04.2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1
13.04.2018

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 - ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ!" ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ", ПРИОРИТЕТНА ОС „РЕГИОНАЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА" BG16RFOP001-5.001
24.11.2017

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
22.05.2017

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин