ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Помещение № 26, с предназначение за лекарски кабинет, със застроена площ от 16,60 кв. м., Помещение № 27, с предназначение за манипулационна, със застроена площ от 17,00 кв. м., Помещение № 28, с предназначение за лекарски кабинет – детска консултация, със застроена площ от 17,00 кв. м., находящи се на втори етаж в двуетажна масивна сграда /здравна служба, аптека и кметство/, в УПИ XIV-за кметство, поща, здравна служба и магазин, кв. 42, по кадастралния и регулационен план на с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
09.01.2018

Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ: Имот № 064064, с начин на трайно ползване: „друга селскостопанска територия", с площ 29,784 дка., VІ-та категория, местност „Турски дол", по картата на възстановена собственост на землище с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
28.12.2017

Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ: Помещение № 6, с предназначение за специализиран АГ кабинет, със застроена площ от 29,90 кв. м., находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда /здравна служба/, в УПИ I-202 за здравеопaзване и здравно-обслужващи дейности, кв. 27 по кадастралния и регулационен план на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
03.11.2017

Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ: Помещение № 3, със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,62 кв. м., находящо се на петия етаж в „Професионален учебен център с хотелска част", представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, в УПИ VII-КОО, кв. 26, по кадастралния и регулационен план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
02.11.2017

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Помещение № 7, със санитарен възел, с обща застроена площ от 10,98 кв. м., находящо се на четвърти етаж в Професионален учебен център с хотелска част, представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, в УПИ VII-КОО, кв. 26, по кадастралния и регулационен план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.10.2017

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Помещение № 5 със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,98 кв. м., находящо се на четвърти етаж в Професионален учебен център с хотелска част, представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, в УПИ VII-КОО, кв. 26, по кадастралния и регулационен план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.10.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин