ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имоти с № № 109007, 113027, 154031, 176008, 180029, 182027, 046007, 090039, 064026, 081042 и 177022 по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.07.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: 1 кв. м. от фоайето на първия етаж в сградата на Община Елин Пелин, изградена в УПИ III – За административен център, кв. 165, по КРП на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.07.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост, представляващ: Рекламно-информационен елемент – билборд, с размери на рекламната площ 4х3 м., поставен в сервитута на път SFO 1231, кадастрална единица 000603 по КВС на землище с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.07.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имоти с № № 083019, 083007, 083014, 083074 и 083064 по одобрената карта на възстановена собственост на землище гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.07.2018

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“ за Длъжност: Инспектор
16.07.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за опродажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Имот № 000065, с площ от 851 кв. м., по КВС на землище, с. Огняново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
02.07.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин