ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор" в Общинската администрация на Община Елин Пелин.
11.08.2017

Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
01.08.2017

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ I-общ., с площ от 730 кв. м., кв. 30, по кадастрален и регулационен план на с. Григорево, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, утвърден със Заповед № АБ-55/1979 г. на Кмета на Община Елин Пелин.
31.07.2017

Обявление за открита процедура за предоставяне на общинска концесия с обект: "водна площ", представляваща имот № 000380 по КВС, землище с. Габра, публикувано на електронната страница на "Държавен вестник" под № 1 от 10.07.2017 г. и вписано в НКР под номер A – 000886.
11.07.2017

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността: ,Директор" на Общинско предприятие „Битово-Комунални дейности-Елин Пелин"- гр. Елин Пелин.
27.06.2017

Изменение на Решение №472 по Протокол №22 от 30.03.2017 г. с влязло в сила Решение №488 по Протокол №24 от 27.04.2017 г. на ОбС Елин Пелин.
15.06.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас