ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Незастроен УПИ II – 451 – За СТД, кв. 88, по плана на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, одобрен със заповед № ТС-787/04.07.2007 г. на Кмета на Община Елин Пелин.
17.05.2018

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
26.04.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Незастроен УПИ V – общ., кв. 134а, по плана на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, одобрен със заповед № АБ-164/1985 г. на Кмета на Община Елин Пелин.
20.04.2018

Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
05.04.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Незастроен УПИ II – 451 – За СТД, кв. 88, по плана на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, одобрен със заповед № ТС-787/04.07.2007 г. на Кмета на Община Елин Пелин.
06.03.2018

Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Помещение № 26, с предназначение за лекарски кабинет, със застроена площ от 16,60 кв. м., Помещение № 27, с предназначение за манипулационна, със застроена площ от 17,00 кв. м., Помещение № 28, с предназначение за лекарски кабинет – детска консултация, със застроена площ от 17,00 кв. м., находящи се на втори етаж в двуетажна масивна сграда /здравна служба, аптека и кметство/, в УПИ XIV-за кметство, поща, здравна служба и магазин, кв. 42, по кадастралния и регулационен план на с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
09.01.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин