ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Правилник за дейността

Обявление за образувано дело №1227/2017г. в АССО срещу чл.5,ал.1,т.4,т.10,т.11,т.12,13,14,т.17,т.18,т.20,т.21 и т.22, чл.14, ал.1, т.3, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрция, приет с Решение №103/14.02.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин.
16.01.2018

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на основание чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.04.2017 г., за предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение. Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1, ет.3
28.04.2017

Доклад относно приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
05.02.2014

Доклад от Георги Костов-Председател на Общински съвет-Елин Пелин и мотиви към него относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
15.01.2014

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин