Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Обявление за образувано дело в АССО против чл.36 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на община Елин Пелин, приета с Решение №593 по Протокол №21 от 31.03.2005г. на Общински съвет-Елин Пелин
17.04.2019

Обявление за оспорени разпоредби на чл.31, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.32, ал.5 от Наредба за управление на общинските горски територии в Общ.Ел.Пелин, приета с Реш.№221/26.04.2012г., изм.с Реш.№478/30.03.2017г. на ОбСЕП
08.04.2019

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, актуализирана, съгласно Решение №51/15.01.2019г. на АССО по дело №1119/18г. /Четвърта редакция/
05.04.2019

Обявление за оспорени пред АССО разпоредби от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Общ.Ел.Пелин, приета с Решение №641 по Протокол №28/26.06.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин
18.03.2019

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училищата на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №1117 по протокол №44/31.01.2019г. на Общ.съвет-Ел.Пелин
05.02.2019

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, актуализиран съгласно Решение №1100 по Протокол №44/31.01.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин
05.02.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!