ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Правилници и наредби

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, актуализиран съгласно Решение №522/31.05.2017г. на ОбСЕП
05.06.2017

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, актуализирана съгласно Решение №536/31.05.2017г. на ОбСЕП.
05.06.2017

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, приет с Решение №495/27.04.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин
04.05.2017

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин - 15-та актуализация, съгласно Решение №74/2017г.на Административен съд София област по дело №428/2016г.
04.05.2017

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин с нанесени изменения, съгласно Решение №440/30.03.17г. на Общински съвет-Елин Пелин.
06.04.2017

Наредба за управлението на общинските горски територии в Община Елин Пелин с нанесени изменения, съгласно Решение №478/30.03.17г. на Общински съвет-Елин Пелин.
06.04.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас