ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Правилници и наредби

Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, с нанесени изменения, съгласно влязло в сила Решение №931/20.11.2017г. на АССО по дело №527/2017г.
05.01.2018

Наредба за водене на регистър на детските градини на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №747/18.12.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
22.12.2017

Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, с нанесени изменения, съгласно влязло в сила Решение №769/06.10.2017г. на АССО по дело №317/2017г.
20.11.2017

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, приет с Решение №676/28.09.2017г. на Общински съвет Елин Пелин
05.10.2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №283 по Протокол №16/29.09.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин, с нанесени изменения, съгласно Решение №507/14.06.2017г., влязло в сила на 04.07.2017г., по дело №243/2017г. на АССО.
28.07.2017

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, актуализиран съгласно Решение №522/31.05.2017г. на ОбСЕП
05.06.2017
Oбразувано дело №1227/2017г. в АССО срещу чл.5,ал.1,т.4,т.10,т.11,т.12,13,14,т.17,т.18,т.20,т.21 и т.22, чл.14, ал.1, т.3, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрция, приет с Решение №103/14.02.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин.

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин