Изготвен Доклад за изменение на Наредба №1 за опазване обществения ред на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №391, по Протокол №20/26.01.2017 г. на ОбС – Елин Пелин, изм. съгл. Реш. №1542/18.12.2019 г. на АССО по адм. дело №980/2019 г.

Дата на публикуване: 19.10.2021 16:20
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Елин Пелин чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.


Наименование Брой тегления
Доклад за изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред.pdf 46 Изтегли документ с име "Доклад за изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред.pdf"

Търсене