На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2570/12.05.2022 г. е внесен за процедиране проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатори по КККР №27303.98.1 и 27303.98.20, находящи се в м. „ГАЙДАРЕЦ“, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, както и ПУП - Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за създаване на задънена улица с о.т.98 – о.т.98а по участъците на ПИ №27303.98.24 и ПИ №27303.98.228, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 22.06.2022 12:00

Търсене