На вниманието на Собственика на ПИ с идентификатор по КККР № 27303.98.3: На основание §4, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ в изпълнението на чл. 131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с вх. рег. №УТ2_20-2570/12.05.2022 г. е внесен за процедиране проект ПУП-План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатори по КККР №№ 27303.98.1 и 27303.98.20, находящи се в м. „ГАЙДАРЕЦ“, землище на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин, както и ПУП-Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за създаване на задънена улица с о.т.98 – о.т.98а по участъците на ПИ № 27303.98.24 и ПИ № 27303.98.228, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 22.06.2022 13:00

Търсене