Заповед ТС-700/24.06.2022 г. на Кмета на община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и ПУП – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор по КККР №52012.20.134, м. „ПОД СЕЛОТО“, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 24.06.2022 11:00

Търсене