Заповед ТС-663/13.06.2022 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ), при условията на чл. 135а от ЗУТ за промяна на регулационната граница между УПИ II-407 и УПИ VII- 407, находящи се в кв. 51, с. Равно поле, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 16.06.2022 16:45

Търсене