На основание чл.1 28, ал.3 във връзка с чл. 131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2579/06.06.2022 г. е внесен за процедиране проект за ПУП - ИПР на УПИ XX-1683-”за ТСД” и УПИ XXI-1799-”за ТСД” за образуване съответно на УПИ XX-1683-”за Жилищно строителство и магазини” и УПИ XXI-1799-”за Хотел”, както и ПУП - ИПЗ и РУП на УПИ I -"за Физическа култура и спорт" и новообразувани УПИ XX-1683-за "Жилищно строителство и магазини" и УПИ XXI-1799-"за Хотел", находящи се в кв. 134г, по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин


Търсене