РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1518/29.10.2021 г. е издадена Заповед №1135/09.12.2021 г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ на: УПИ XVIII-171.10-за „Обществено обсл.“ за отреждането му на УПИ XVIII-171.10-за „Озеленяване“; УПИ XXIV-171.11-за „Обществено обсл.“ за отреждането му на УПИ XXIV-171.11-за „Озеленяване“; XХVII-171.10-за „Жил. ст-во.“ и XVIII-171.10-за „Обществено обсл. и ТП“ за обединяването им в УПИ XVIII171.10-за „Озеленяване“; ХL-171.10-за „Жил. ст-во.“, XLI-171.10-за „Жил. ство.“, ХLII-171.10-за „Жил. ст-во.“, ХLIII-171.10-за „Жил. ст-во.“ и ХLIV171.10-за „Жил. ст-во.“ за образуване съответно на ХL-171.10-за „Жил. ство.“, ХLI-171.10-за „Жил. ст-во.“, XLII-171.10-за „Жил. ст-во.“, ХLIII-171.10- за „Озеленяване“; както и понижаване на устройствените показатели на 41 бр. урегулирани поземлени имота за "Жилищно строителство" и 1 бр. урегулирани поземлени имота за "Обществено обслужване" в кв. 76, с. Равно поле, ПИ №№ 61248.171.10 и 61248.171.11 по КККР на с. Равно поле, община Елин Пелин
17.12.2021Търсене