Проекти на нормативни документи


12.11.2021
На основание чл. 66, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. с чл. 69, ал. 1 от АПК, определям следната форма на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта писмени предложения и възражения, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост" №1, до изтичане на срока по чл. 69, ал. 2 от АПК - 30 дни от публикуването.

22.10.2021
  Доклад и мотиви за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Елин Пелин

22.10.2021
Община Елин Пелин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.

22.10.2021
Община Елин Пелин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост” №1.

19.10.2021
Община Елин Пелин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.

30.08.2021
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.08.2021 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин.

Търсене