Проекти на нормативни документи


22.06.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.06.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Проект на Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.

20.06.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.06.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба за управление на общинските пътища.

20.06.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.06.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за опазване обществения ред на територията на Община Елин Пелин.

25.03.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.03.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин. Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет - Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦАО, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ №1.

02.03.2022

Докладът, мотивите и проекта на тарифата се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2022 г. за предложения и становища по Доклада, мотивите и проекта на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от участък „Равно поле” – Софийска област, община Елин Пелин на находище на минерална вода „Казичане – Равно поле”.


17.02.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.02.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за период 2022-2025 г.

Търсене