Контакти

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:04

Адрес: 2100, гр. Елин Пелин
пл. Независимост №1
тел: 0725/686 20
факс: 0725/602 00
e-mail: obshtina@elinpelin.bg
ЕИК по БУЛСТАТ: 000776242

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
„Център за административно обслужване“ /ЦАО/
тел: 0725/686 40, 686 41, 686 42
Отдел „Административно обслужване"
тел: 0725/686 10
e-mail: cao@elinpelin.bg

Допускането на гражданите в Центъра за административно обслужване на гражданите (ЦАО) се осъществява при строго спазване на установените противоепидемични мерки, като не се допуска струпване на хора в помещенията.


Кмет на Община Елин Пелин
доц. д-р инж. Ивайло Симеонов
тел: 0725/686 20
e-mail: kmet.elinpelin@gmail.com, kmet@elinpelin.bg
Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.

ВАЖНО! Необходимо е предварително записване за приемното време на тел. 0725/686 20


Секретар на Община Елин Пелин
инж. Ренета Денкова

тел: 0725/686 22
e-mail: sekretar@elinpelin.bg

Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Заместник-кмет „Образование, хуманитарни и социални дейности“
Райничка Николова
тел: 0725/686 24, моб. 0893 441 475
e-mail: reni.nikolova64@gmail.com
Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Заместник-кмет „Инвестиции, строителство, транспорт и европейски проекти“
Георги Янакиев

тел: 0725/686 23, моб. 0895 538 136
e-mail: g.yanakiev@elinpelin.bg
Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Общински съвет - Елин Пелин

Председател - Николай Плещов
ОбС - Елин Пелин секретар
тел: 0725/686 31
e-mail: obsavet@elinpelin.bg


Контакт с лице по GDPR (Длъжностно лице по защита на лични данни)
тел. 0725 686 29
e-mail: GDPR@elinpelin.bg


Финансов контрольор 
тел: 0725/686 38
e-mail: sfuk@elinpelin.bg


Директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“
тел: 0725/686 27
Счетоводство и каса - тел: 0725/686 26 
e-mail: fsd@elinpelin.bg


Служба „Гражданско състояние“ (ГРАО) 
тел: 0725/686 36
e-mail: grao@elinpelin.org


Отдел „Образование, хуманитарни и социални дейности“
тел: 0725/686 33, 0725/686 28
e-mail: oksdelinpelin@gmail.comotdel_oksd@abv.bg


Отдел „Европейски политики, програми и проекти“
тел: 0725/686 37
e-mail: eppp@elinpelin.bg


Отдел „Правно обслужване“
Юристи - тел: 0725/686 29
e-mail: po@elinpelin.bg


ТРЗ и „Човешки ресурси“
тел: 0725/686 25

e-mail: hr@elinpelin.bg


Отдел „Общинска собственост“
тел: 0725/686 13
e-mail: os@elinpelin.bg


Отдел „Общински инспекторат и Екология“
тел: 0725/686 48
Общински инспекторат
тел: 0725/686 61
e-mail: eco@elinpelin.bg


Отдел „Инвестиции, строителство и транспорт“
тел: 0725/686 45
e-mail: ut_elinpelin@abv.bg
Транспорт и инвестиции
тел: 0725/686 49
e-mail: 
transport@elinpelin.bg


Отдел „Местни данъци и такси“
Инспектори - тел: 0725/686 43, 0725/686 14
Каса „МДТ“ - тел: 0725/686 16
e-mail: mdt@elinpelin.bg


Главен архитект
Борислав Кръстев - тел: 0725/686 11
Приемни дни:
всеки понеделник от 13:00 до 16:00 ч.
e-mail: borislavbkrastev@gmail.comutks.elinpelin@gmail.com
Експерти "Устройство на територията" - тел: 0725/686 17

Отдел „Устройство на територията и контрол на строителството“ 
Главен инженер - тел: 0725/686 15
Контрол по строителството - тел: 0725/686 12
Кадастър и регулация - тел: 0725/686 34
Техници - тел: 0725/686 46
e-mail: utks.elinpelin@gmail.com


Дежурен Община Елин Пелин - тел: 0725/686 18

Домакин - тел: 0893 441 427


Връзки с обществеността

Елена Стойчева
„Публични комуникации, медии и събития“

тел: 0725/686 44, моб. 0893 441 416
e-mail: pr@elinpelin.bg

Радактор на вестник "Елин Пелин"
e-mail: news@elinpelin.bg


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (МКБППМН)
Секретар: Биана Цекова
тел: 0725/686 33, моб. 0893 441 401
e-mail: otdel_oksd@abv.bg


Търсене