Заповед ТС-682/21.06.2022г. на И. Д. Кмет на община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за разделяне на УПИ VII-260, находящ се в кв. 44, по плана на с. Мусачево, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 24.06.2022 10:00

Търсене