ОБЯВА ЗА КОНКУРС/ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТИ по проект “Грижа за децата в общността”

Дата на публикуване: 29.06.2022 14:10

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: № BG05M9OP001-2.019-0026-C01 “Грижа за децата в общността”  по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“.

Община Елин Пелин стартира изпълнението на проект “Грижа за децата в общността”  по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на територията на община ЕЛИН ПЕЛИН са разкрити три нови социални услуги:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ).
 • Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и семейства (ЦОП/ОЦДС).
 • Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (ДЦПДМУТС).

За успешното предоставяне на услугите, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
ОБЯВЯВА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ, КАТО НАБИРА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. За ЦОП/ОЦДС – Педагог и Арт - терапевт – конкретните позиции и условия за участие са описани в ПРИЛОЖЕНИЯ от 1 - 4 към настоящата ОБЯВА ЗА КОНКУРС.
 1. За ДЦПДМУТС – Арт - терапевт, Терапевт – конкретните позиции и условия за участие са описани в ПРИЛОЖЕНИЯ от 1 - 4 към настоящата ОБЯВА ЗА КОНКУРС.
 1. За ЦНСТДБУ – Социален работник и Детегледач. Конкретните позиции и условия за участие са описани в ПРИЛОЖЕНИЯ от 1 - 4 към настоящата ОБЯВА ЗА КОНКУРС.


МОЛИМ КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ ПОДРОБНО и да изготвят документите си за кандидатстване съобразно указанията посочени в приложенията.


РЕД ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА НА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ), Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства (ЦОП/ОЦДС) и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (ДЦПДМУТС).

Необходими документи за кандидатстване за всяка от позициите в:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ).
 • Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства (ЦОП/ОЦДС).
 • Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (ДЦПДМУТС.

ВСЕКИ КАНДИДАТ има право да участва в процеса на подбор за една или повече от обявените позиции. В случай, че един и същи кандидат желае да кандидатства за повече от една позиция, за всяка позиция представя поотделно попълнен ПЪЛЕН ПАКЕТ ОТ ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ СА СЛЕДНИТЕ:

 • Писмено заявление за участие по образец, приложен към обявата; Автобиография-европейски формат/ препоръчителен/ или друг съдържащ информация за професионалния опит / образование / умения на кандидата;
 • Копие от документ за придобита образователна степен;
 • Копие от документ, удостоверяващ продължителност на професионален опит, и/или опит за работа по проекти/ако е приложимо/;
 • ПАКЕТ ОТ ПОПЪЛНЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ /ПРИЛОЖЕНИЕ 4/ за всички длъжности/;

Място и срок за подаване на документи:

Документи за кандидатсване се подават в ЦОП/ДМУТС, ул. ''Здравец'', № 19, всеки ден от 8:30 ч.-17:00 ч. /лично или чрез упълномощено лице/. Не е необходима нотариална заверка на пълномощното.

Телефони за контакт:

 +359 878939309, ИМЕ: ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – Ръководител ЦНСТ

+359879532842, ИМЕ ЙОАНА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА – Ръководител ЦОП/ДМУТС

НАПОМНЯМЕ НА КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ АКТУАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОМУНИКАЦИЯ.

Галерия
Наименование Брой тегления
Обява за подбор на експерти 2022.pdf 128 Изтегли документ с име "Обява за подбор на експерти 2022.pdf"

Търсене