Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин, област Софийска и с. Лозен, Столична община, район „Панчарево“, област София (столица)

Дата на публикуване: 02.12.2020 15:11


Наименование Брой тегления
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.PDF 224 Изтегли документ с име "Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.PDF"

Търсене