ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН стартира изпълнение на проект: ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360° - THE PLACE TO BE

Дата на публикуване: 13.12.2021 14:40


ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО
И СЪТРУДНИЧЕСТВО“УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН стартира изпълнение на проект: ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360° - THE PLACE TO BE, по Административен договор № BGCULTURE-2.001-0075-C01, финансиран по ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“.

Кратко описание на проекта: Основната идея на проектното предложение е повишаване на интереса на обществеността към културното наследство на Елинпелинския край. Проектът поставя на фокус достъпа до богатото наследство на шопската култура в местни и регионални области, чрез развиване на нова публика, предприемачество в областта на културата. Планирани са  пътуващи събития в 2 области на страната и в Норвегия. Те ще допринесат за развитие на предприемачество в областта на културата. ПРОЕКТЪТ включва 6 дейности: Управление на проекта; Създаване на нов иновативен спектакъл, включващ заснемане на VR продукти със съдържание на културното наследство на Елин Пелин; Организиране и провеждане на пътуващо културно събитие – турне за представяне на културно-исторически спектакъл „Елин Пелин 360“ в две административни области в малки населени места в България и едно представяне в Норвегия – Осло; Провеждане на VR интерактивно обучение; Разработване и изпълнение на стратегия за събиране/привличане на публика/и; Информация и публичност. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОДОБРЕНОТО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА /АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР - 389 994.56 лв. МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПРЕДОСТАВЯ 100% финансиране на проектните дейности. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ на проекта – 24 месеца.

Проектът стартира на 13.12.2021 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект: ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360° - THE PLACE TO BE, по Административен договор № BGCULTURE-2.001-0075-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Елин Пелин и по никакъв начин не отразява официално мнение на финансиращия орган или страните донори.

Галерия
Наименование Брой тегления
ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360° - THE PLACE TO BE.pdf 48 Изтегли документ с име "ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360° - THE PLACE TO BE.pdf"

Търсене