Проекти на нормативни документи


25.03.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.03.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин. Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет - Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦАО, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ №1.

02.03.2022

Докладът, мотивите и проекта на тарифата се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2022 г. за предложения и становища по Доклада, мотивите и проекта на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от участък „Равно поле” – Софийска област, община Елин Пелин на находище на минерална вода „Казичане – Равно поле”.


17.02.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.02.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за период 2022-2025 г.

17.02.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.02.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за период 2022-2032 г.

16.02.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.02.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Програма по Енергийна ефективност за период 2022-2032 г. на Община Елин Пелин. Докладът, Мотивите и Проектът на Програма по Енергийна ефективност за период 2022-2032 г. на Община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс.

12.11.2021
На основание чл. 66, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. с чл. 69, ал. 1 от АПК, определям следната форма на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта писмени предложения и възражения, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост" №1, до изтичане на срока по чл. 69, ал. 2 от АПК - 30 дни от публикуването.

Търсене