Инвестиционно предложение за изгражане на ,,Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), извършване на дейности по събиране и предварително третиране (разкомплектуване), на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло, търговска дейност с получените компоненти, части от детайли от МПС, годни за повторна употреба и изграждане на водовземно съоръжение с дълбочена 9 м" в УПИ III-165, кв. 132А, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Търсене