Общинска собственост и наемни отношения - услуги

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04
УСЛУГИ:

Изработване на копие от АДС /АОС/ на имот /парцел/ (Заявление)

Извършване на обстоятелствена проверка върху имот на основание чл. 587 от ГКП и чл. 79 от ЗС (Заявление)

Деактуване от актовите книги за общинска собственост (Заявление)

Право на собственост на основание чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост (Заявление)

Наличие или липса на реституционни претенции (Заявление)

Прекратена съсобственост с общината за имот (Заявление)

Заверено копие от АОС/АДС Договор за отстъпено право на строеж вържу общински /държавен/ урегулиран поземлен имот (Заявление)

Удостоверение за наличие на отчуждително производство (Заявление

Удостоверение за притежавани земеделски земи от емлячен регистър/ данъчни декларации/ протоколи на закритите ТКЗС (Заявление)

Протокол за изплащане на левова компенсация, в качеството ми на собственик на жилищно спестовни влогове по ЗУЖВГМЖСВ (Заявление)

Право на собственост на общинско жилище (Заявление)

Становище от отдел „ОС“ за замяна на общински имот (Заявление)

Заявление за катеригоризиране на заведение за хранене и развлечение (Заявление) 

Заявление за категоризане на средство за подслон или място за настаняване (Заявление)

Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници (Заявление)

Разрешение за разполагане върху терен (Заявление)

Търсене