Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1.
27.04.2018
 
 
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!