Качество на въздуха
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

Вх. №/дата

Вид на декларацията

по чл.35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация

01/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Йорданка Димитрова Митева

Главен инженер

 ПОКАЖИ

02/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Дора Христова Георгиева

Главен счетоводител

 ПОКАЖИ

03/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Николай Василев Савов

Заместник кмет

 ПОКАЖИ

04/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Камен Кирилов Маринов

Главен експерт „КР“

 ПОКАЖИ

05/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Росица Руменова Ценкова

Старши експерт „Счетоводител и ТРЗ“

 ПОКАЖИ

06/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Христина Илиева Зафирова

Началник отдел „МДТ“

 ПОКАЖИ

07/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Силвия Богомилова Гинчева

Старши експерт „АО и ПВЗ“

 ПОКАЖИ

08/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Любомирова Илиева

Счетоводител

 ПОКАЖИ

09/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Дора Христова Георгиева

Главен счетоводител

 ПОКАЖИ

10/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Веселинка Кирилова Николова

Счетоводител

 ПОКАЖИ

11/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Наталия Маринчева Богданова

Старши специалист „Касиер“

 ПОКАЖИ

12/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Десислава Бонева Калчева

Счетоводител

 ПОКАЖИ

13/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Анета Валентинова Димитрова

Секретар МКБППМН

 ПОКАЖИ

14/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Клавдия Пламенова Спасова

Младши експерт „ОХСД“

 ПОКАЖИ

15/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Румяна Христова Плещова

Главен експерт „ЧР“

 ПОКАЖИ

16/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Христина Петрова Георгиева

Счетоводител ОП „БКД“

 ПОКАЖИ

17/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Веселинка Стойнова Димитрова

Директор ДГ с.Мусачево

 ПОКАЖИ

18/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ваня Иванова Петрова

Главен експерт „КС“

 ПОКАЖИ

19/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Антоанета Пейова Пеева

Директор ДГ с.Лесново

 ПОКАЖИ

20/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Мариана Вельова Колева

Директор ДГ с.Доганово

 ПОКАЖИ

21/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ивайло Ангелов Арангелов

Главен специалист „ИТ“

 ПОКАЖИ

22/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Десислава Петрова Костова

Счетоводител

 ПОКАЖИ

23/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Росица Руменова Ценкова

Старши експерт „Счетоводител и ТРЗ“

 ПОКАЖИ

24/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Христина Илиева Зафирова

Началник отдел „МДТ“

 ПОКАЖИ

25/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Миглена Иванова Милатинова

Младши експерт „ЕУ“

 ПОКАЖИ

26/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Йорданова Златанова

Главен експерт „НОК“

 ПОКАЖИ

27/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Светославова Славчева

Младши експерт „ОС“

 ПОКАЖИ

28/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Йорданова Христова

Старши експерт „Екология“

 ПОКАЖИ

29/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Силвия Борисова Велинова

Директор ДГ с.Нови хан

 ПОКАЖИ

30/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Боряна Христова Георгиева

Старши експерт „ЕПП“

 ПОКАЖИ

31/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Георги Каменов Карабожиков

Инспектор „МДТ“

 ПОКАЖИ

32/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Сашка Николова Ненова-Николчова

Директор ДГ с.гара Елин Пелин

 ПОКАЖИ

33/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Надя Еленкова Милатинова

Директор ДГ с.Столник

 ПОКАЖИ

34/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Христина Любенова Арангелова

Директор ДГ с.Петково

 ПОКАЖИ

35/30.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ася Иванова Михайлова-Благоева

Директор ДГ с.Равно поле

 ПОКАЖИ

36/30.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Виолета Тодорова Николова

Главен специалист“Касиер“

 ПОКАЖИ

37/30.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Виолета Колева Станчева-Василева

Старши специалист „Касиер МДТ“

 ПОКАЖИ

38/31.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Десислава Иванова Ковачева

Директор ДГ „Здравец“ гр.Елин Пелин

 ПОКАЖИ

39/31.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Стефан Николов Цанков

Началник отдел „УТ и КС“

 ПОКАЖИ

40/04.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Марина Трайкова Колева

Директор ДГ „Радост“ гр.Елин Пелин

 ПОКАЖИ

41/05.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Калина Кирилова Цекова-Бориславова

Финансов контрольор

 ПОКАЖИ

42/05.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Таня Георгиева Траянова

Специалист КАО

 ПОКАЖИ

43/05.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ивана Йорданова Колева

Старши специалист „КАО“

 ПОКАЖИ

44/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Райничка Георгиева Николова

Главен специалист ГРАО

 ПОКАЖИ

45/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Лина Пламенова Цветкова

Началник отдел „ОХСД“

 ПОКАЖИ

46/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ваня Спасова Велкова

Главен експерт „КАО“

 ПОКАЖИ

47/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Добра Георгиева Кабакчиева

Старши експерт „ВО“

 ПОКАЖИ

48/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Илия Христов Илиев

Главен специалист ВВПУ

 ПОКАЖИ

49/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Камен Кирилов Маринов

Главен експерт „КР“

 ПОКАЖИ

50/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ангелина Атанасова Илиева

Главен експерт „Образование“

 ПОКАЖИ

51/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Таня Василева Тодорова

Специалист „АО на ОбС“

 ПОКАЖИ

52/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Велин Ангелов Велинов

Началник отдел „ИСЕ“

 ПОКАЖИ

53/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Адриана Христова Атанасова

Старши специалист „АО на ОбС“

 ПОКАЖИ

54/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Симка Иванова Стоянова

Директор дирекция „ФСД“

 ПОКАЖИ

55/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Борянка Стоянова Атанасова

Старши експерт „КС“

 ПОКАЖИ

56/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Севделина Стоянова Вельова

Началник отдел „ОСТК“

 ПОКАЖИ

57/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Елена Красимирова Стойчева

Старши експерт „ОХСД“

 ПОКАЖИ

58/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ангел Георгиев Бонев

Кметски наместник с.Караполци

 ПОКАЖИ

59/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Гинка Николова Вълчева

Главен специалист „АО на ОбС“

 ПОКАЖИ

60/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Юлия Стоименова Живкова

Главен специалист „КАО“

 ПОКАЖИ

61/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Симеона Георгиева Попгеоргиева

Секретар

 ПОКАЖИ

62/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Людмила Петьова Пенчева

Старши експерт „УТ“

 ПОКАЖИ

63/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Райна Иванова Павлова

Старши специалист техник

 ПОКАЖИ

64/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Радослава Михайлова Христова

Старши счетоводител

 ПОКАЖИ

65/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Милена Василева Сергеева

Началник отдел „ЕППП“

 ПОКАЖИ

66/11.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Владимир Димитров Бонев

Кметски наместник с.Потоп

 ПОКАЖИ

67/11.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Нели Методиева Николова-Паскова

Кметски наместник с.Крушовица

 ПОКАЖИ

68/11.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Йорданка Димитрова Митева

Главен инженер

 ПОКАЖИ

69/12.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Екатерина Асенова Василева

Старши специалис-техник

 ПОКАЖИ

70/11.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Румен Кирилов Туев

Специалист „ЕО“

 ПОКАЖИ

71/17.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Галя Емилова Борисова

Директор ДГ с.Габра

 ПОКАЖИ

72/11.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Ивайло Тимчев Нечев

Специалист „Домакин“

 ПОКАЖИ

73/25.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Петя Методиева Мутафова-Вучкова

Младши експерт „КС“

 ПОКАЖИ

74/26.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Стела Николова Гроздева

Специалист „Домакин-ДСП“

 ПОКАЖИ

75/02.07.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Николай Илиев Илиев

Кметски наместник с.Богданлия

 ПОКАЖИ

76/10.07.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Димитър Венциславов Атанасов

Старши юрисконсулт

 ПОКАЖИ

77/16.07.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Иван Огнянов Бързаков

Старши юрисконсулт

 ПОКАЖИ

78/16.07.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Петя Станимирова Панова-Димитрова

Главен експерт

ПОКАЖИ

79/16.072018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Петя Станимирова Панова-Димитрова

Главен експерт

ПОКАЖИ
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин