Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

проект за ПУП-ИПРЗ за промяна на отреждането на УПИ VI-„за Клуб и градина" на УПИ VI"за Жилищно строителство", кв.29, с. Доганово, Община Елин Пелин
09.01.2019

Проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ V-88 и образуването на два нови УПИ V88 и УПИ XXVII1777, кв.73, гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин
09.01.2019

Проект за проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ X42 и образуване на два нови УПИ X42 и УПИ-XXII42, кв.20, с. Богданлия, Община Елин Пелин. Това е линка към графичната част и старото съобщение, а отдолу съм ти приложла новото съобщение
09.01.2019

заповед ТС-997/12.12.2018г. на Кмета на Община Елин Пелин относно одобрен проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ V-"за Складова и търговска дейност" , кв.55, по плана на с. Мусачево, Община Елин Пелин
13.12.2018

Издадена заповед ТС-985/07.12.2018г. на Кмета на община Елин Пелин-проект за промяна на съществуващото положение и сервитутни линии на преминаващи електропроводи през южната и северната част на ПИ №081016, и промяна на ограничителните линии на застрояване наПИ №081016, в з-ще на с. Столник, Община Елин Пелин
13.12.2018

ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод за обект: „Електрозахранване на ПИ№ 101026, в з-ще на с. Столник, Общна Елин Пелин
12.12.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин