Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с Вх. №УТ2_20-2272/23.08.2019г. е издадена заповед ТС-887/24.10.2019 г. на и.д. Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ XIX-149 и УПИ XX-149, кв.24, с. Лесново, община Елин Пелин.
04.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с Вх.№УТ2_20-2270/15.08.2019 г. е издадена заповед ТС-886/24.10.2019 г. на Кмета на община Елин Пелин за одобряване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ 056006, находящ се в м. „Кавако“, землище на с. Лесново, Община Елин Пелин.
04.11.2019

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№ УТ2_20-2153/05.06.2019г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №017108 за отреждането му на „за Жилищно строителство“, находящ се в м. „Гробищата“, землище на с. гр. Елин Пелин, Община Елин.
31.10.2019

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№ УТ2_20-2153/05.06.2019г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №017108 за отреждането му на „за Жилищно строителство“, находящ се в м. „Гробищата“, землище на с. гр. Елин Пелин, Община Елин.
31.10.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!