Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена заповед ТС-593/12.07.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин
16.09.2019

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена заповед ТС-656/08.08.2019г. на Кмета на Община Елин Пелин относно одобрен проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 001127, находящ се в землището на с. Нови хан
16.09.2019

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед ТС-706/26.08.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ IX-132, находящ се в кв. 30, по плана с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин
16.09.2019

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена заповед ТС-713/27.08.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XI „за озеленяване и спорт“ и образуване на два нови УПИ XI „за озеленяване и спорт“ и УПИ XX „за ресторант и спортен център“, кв. 89, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
16.09.2019

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№ УТ2_20-2240/09.05.2019 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №058075, находящ се в землището на гр. Елин Пелин, oбщина Елин Пелин
16.09.2019

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена заповед ТС-593/12.07.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за ПУП-ПЗ
02.09.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!