Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

Внесен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ (КПИИ) на ПИ №001021, находящ се в з-ще на с. Нови хан, Община Елин Пелин.
21.03.2019

ТС – 136/07.03.2019г. на Кмета на община Елин Пелин във връзка с одобрен проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ XV29645, кв. 29, по плана на с. Нови хан, Община Елин Пелин
21.03.2019

Уведомление за ОУПО
12.03.2019

Заповед ТС-125/01.03.2019г. на Кмета на Община Елин Пелин
07.03.2019

Заповед ТС-126/01.03.2019г. на Кмета на Община Елин Пелин
07.03.2019

ТС-120/28.02.2019г. на Кмета на ОбщинаЕлин Пелин
05.03.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!