Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПИ №000101, находящ се в м. „Мортозаница-П", землище на с. Мусачево, община Елин Пелин - НЕУСТАНОВЕН На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№ УТ2_20-2295/12.11.2019 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПУП-ПЗ на ПИ ид. №49388.42.100 чрез ПИ ид. №49388.42.257, находящ се в м. „Мортозаница-П", землище на с. Мусачево, община Елин Пелин
14.01.2020

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с Вх.№ УТ2_20-2153/05.06.2019г. е издадена Заповед ТС1072/27.12.2019г. на Кмета на Община Елин Пелин
13.01.2020

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с Вх.№ УТ2_20-2230/04.04.2019г. е издадена заповед ТС-1073/27.12.2019г. на Кмета на Община Елин Пелин
13.01.2020

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с Вх.№ УТ2_20-2273/30.08.2019г. е издадена заповед ТС-1074/27.12.2019г. на Кмета на Община Елин Пелин
13.01.2020

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2295/12.11.2019 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПУП-ПЗ на ПИ ид. №49388.42.100 чрез ПИ ид. № 49388.42.257, находящ се в м. „Мортозаница-П", землище на с. Мусачево, община Елин Пелин
13.01.2020

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2299/10.12.2019г. е внесен за процедиране проект ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ VIII-106, находящ се в кв. 15, по плана на с. Столник, община Елин Пелин
08.01.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!