ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

Възлагане на обществена поръчка чрез Покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет на поръчката: „Направа на ремонт в парк, находящ се в кв. 42 по регулационния план на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“.
24.07.2018

Доставка на горива /автомобилен бензин А95H и дизелово гориво/ и газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Община Елин Пелин.
05.07.2018

Събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в Община Елuн Пелuн; почистване на териториите за обществено ползване в населените места в Община Елuн Пелuн; поддържане на зелени площи на територията на град Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин; зимно почистване и поддържане на улиците и териториите за обществено ползване в град Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин
03.07.2018

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, във връзка с кандидатстване с проект: „Подобряване на общинска образователна инфраструктура-СУ Васил Левски, гр. Елин Пелин" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
02.07.2018

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, във връзка с кандидатстване с проект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в община Елин Пелин" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
28.06.2018

Изработване на технически инвестиционни проекти за основен ремонт на горски пътища на територията на община Елин Пелин и упражняване на авторски надзор при изпълнението им
20.06.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин