ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

Рехабилитация на външното водоснабдяване на с. Гара Елин Пелин и с. Нови Хан.
13.06.2018

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекти на Община Елин Пелин по процедури BG06RDNP001-7.001, BG06RDNP001-7.002 и BG06RDNP001-7.006 по подмярка 7.2. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г." по 3 (три) обособени позиции.
12.06.2018

Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин.
11.06.2018

Подмяна на дограма, ремонт/подмяна на ВК и Ел. инсталации, направа на топлоизолация на общинска сграда - ОДЗ "Детелина" в УПИ - Детски дом и детски ясли, кв. 60, с. Нови Хан, Община Елин Пелин.
11.06.2018

Избор на изпълнител за изготвяне и окомплектоване на Заявление за кандидатстване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по обособени позиции.
29.05.2018

Доставка и монтаж на детски съоръжения, спортни съоръжения, паркови елементи, доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка за детски площадки и настилки за спортни терени, строително-монтажни работи на обекти, находящи се на територията на Община Елин Пелин.
25.05.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин