Качество на въздуха
  Профил на купувача

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за нуждите на Община Елин Пелин за зимен сезон 2018 - 2019 г.
16.10.2018

Изграждане на пътна връзка към складово – логистична база на кооперация Панда в УПИ I -5, 18, 54, 55 , кв. 11, по плана на с. Равно поле, Община Елин Пелин. Разрушаване на съществуващ водосток от о.т. 100 до о.т. 102 и нова улица от о.т. 102 до вход към УПИ I-5, 18 54,55 – за производствени и складови помещения за офис мебели, кв. 11, землището на с. Равно поле, Община Елин Пелин.
05.10.2018

Реконструкция и преустройство на училищна сграда и дострояване на физкултурен салон към нея в УПИ XIII - за училище, кв. 165 по плана на гр. Елин Пелин
17.09.2018

Възлагане на обществена поръчка чрез Покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет на поръчката: „Направа на ремонт в парк, находящ се в кв. 42 по регулационния план на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“.
24.07.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин