Електронни Услуги Община Елин Пелин
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин
22.02.2019

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2019 г. в населените места от Община Елин Пелин
05.02.2019

Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин
29.01.2019

Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции
21.12.2018

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ШЕСТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, С. НОВИ ХАН, С. РАВНО ПОЛЕ, С. МУСАЧЕВО И С. ЛЕСНОВО, ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО)
12.12.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!