ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин.
28.03.2018

Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект: "Заедно за всяко дете!", BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
22.03.2018

Възлагане на дейности за изготвяне на енергийно обследване на сгради при изпълнение на проект: „Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020".
20.03.2018

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнението на проект: „Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020.
16.03.2018

Осигуряване проводимостта на речните легла в границите на урбанизираната територия на Община Елин Пелин
16.03.2018

Доставка по заявка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на Община Елин Пелин, по обособени позиции.
23.02.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин