Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин по обособени позиции
21.05.2019

Доставка по заявка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и „Домашен социален патронаж" към Община Елин Пелин по обособени позиции
17.05.2019

Избор на изпълнител за извършване на Ремонт и обновяване на сградата на Oбщина Елин Пелин, находяща се в УПИ III-за административен център, кв. 165, по плана на гр. Елин Пелин, Oбщина Елин Пелин
07.05.2019

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин" По Обособени позиции.
19.04.2019

Доставка по заявкa на Плътен асфалтобетон, Катионна битумна емулсия и Мита фракция за нуждите на Община Елин Пелин, по обособени позиции
09.04.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!