ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Решение № СО–4–П/2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „ Жилищна сграда за постоянно обитаване и гости и собствен водоизточник", в ПИ с № 000241, м. „Краище", землището на с. Нови хан, община Елин Пелин и транспортен достъп до имот по полски път с № 000209, с възложител Николай Костов.
19.06.2018

Инвестиционни намерения: Решение № СО –48–ПР/2018 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за инвестиционно предложение за: Изграждане на складово–производствена и търговска дейност, транспортен достъп, външно електрозахранване – трафопост, подземен електрически кабел 20 кV и кабелна линия 1 кV" в поземлен имот № 058075, м. „Селището", в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.
30.05.2018

Решение № СО–43–ПР/2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Предприятие за преработка на червени и бели меса" в УПИ XVIII – „За производствена, складова и търговска дейност", кв. 46, с. Габра, община Елин Пелин, Софийска област, с възложител „БЕСТ ПРОТЕКШЪН" ООД.
22.05.2018

Решение № СО – 36 – ПР/2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция , тир – паркинг и администрация" в поземлен имот № 014032, м. „Под усоето", землище на с. Потоп, община Елин Пелин, Софийска област
15.05.2018

„Предприятие за преработка на червени и бели меса", местонахождение: УПИ XVIII-за производствена, складова и търговска дейност, кв. 46, с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
30.04.2018

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
05.04.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин