Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите от "ТК ЧИЧЕКЛИЕВИ, НОВИ ХАН"
10.12.2018

Решение № СО–104–ПР/2018 г.на Директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Тръбен кладенец за реинжекция на дeбитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) подземни води" в УПИ Х-54,55, кв. 2, с. Равно поле, Община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 61248, област Софийска - ново строителство
22.11.2018

Изграждане на нов завод за електродвигатели и падащи платформи и три броя сондажни кладенци“, в поземлени имоти № 101026,с. Столник, община Елин Пелин
09.11.2018

Решение № СО–36–ЕО/2018 на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за Подробен устройствен план–План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на имот № 202005, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин
09.11.2018

Решение № СО–100–ПР/2018 на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за инвестиционно предложение за :"Изграждане на пет жилищни сгради" в имот № 060050, землище на с Равно поле, община Елин Пелин".
08.11.2018

Съобщение по чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите относно: „Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи“ на „ШК 1 УЕЛ, Равно поле, Елин Пелин
25.10.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин