Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 30 м", в имот № 864, с. Елешница, община Елин Пелин с на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
21.01.2020

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект в землището на с. Нови хан, местност "Милковица", община Елин Пелин, област Софийска.
02.01.2020

Решение №СО-17-П/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София за инвестиционно предложение за "Вилно строителство" в землището на с. Нови хан
12.12.2019

Решение №СО-16-П/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София за инвестиционно предложение за "Вилно строителство" в землището на с. Нови хан
12.12.2019

Решение №СО- 75 - ПР/2019 г. Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец", в УПИ I-508 - "за ПД", кв.48, с. Столник, община Елин Пелин, с възложител "Виденов груп" ООД
22.11.2019

"Съобщение по чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "б", и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите за Заявление в вх. № РР-06-25/17.05.2019 г., постъпило в "Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите"
19.11.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!