Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Решение № СО-65-ПР/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и води - София за инвестиционно предложение за "Общински център за безвъзмездно предаване на излишни за гражданите едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електронно оборудване, части от моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, биоразградими, рециклируеми и други отпадъци от бита"
17.10.2019

Решение № СО-63-ПР/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и води - София за инвестиционно предложение за "Мобилна станция и стационарна линия за производство на натурално сорбе", в УПИ XXXV "За ПСД", кв. 4, в землището на с. Равно поле, спирка Верила, община Елин Пелин
16.10.2019

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за "ТК-2 Изида, с. Гара Елин Пелин"
09.10.2019

"Инвестиционно предложение за "Мобилна станция и стационарна линия за производство на натурално сорбе" в УПИ XXXV "За ПСД", кв. 4, в землището на с. Равно поле, спирка Верила, община Елин Пелин"
25.09.2019

"Инвестицонно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник", в поземлен имот № 014032, землището на с. Потоп, община Елин Пелин"
18.09.2019

Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Общински център за безвъзмездно предаване на излишни за гражданите едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, части от моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, биоразградими, рециклируеми и други отпадъци от бита” в имот № 000359 – публична общинска собственост по АПОС № 4550/20.11.2014 г., по КВС в землището на с. Столник, с площ 5.000 дка.
04.09.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!