ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ XV–160011, с. Равно поле, община Елин Пелин и Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXI–11 „за жилищни нужди", XXII–11„за жилищни нужди", XXIII–11„за жилищни нужди", XXIV–11„за жилищни нужди", кв. 75, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин
08.12.2017

Извършване на нови дейности с отпадъци на собствена площадка, разположена в област София, общ. Елин Пелин, с. Лесново, Стопански двор.
04.12.2017

Построяване и оборудване на предприятие за месопреработка, производство на месни полуфабрикати и замразяване, с фотоволтаична система за собствени нужди“ в имот УПИ – 074057–I, с. Лесново, общ. Елин Пелин.
01.12.2017

Изграждане на производствена база за преработка чрез замразяване, сушене и екстракция, както и сортиране, пакетиране и консервиране на плодове с фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствена консумация“ в имот УПИ – 074057–III, с. Лесново, общ.
01.12.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин