Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Инвестиционно предложение за "Изграждане на рибарник и поставяне на садки за отглеждане на риба", в поземлен имот № 100003, м. "Кировата", с. Огняново, община Елин Пелин
16.08.2019

"Изграждане на комплекс от индивидуални жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване", в поземлен имот № 171010 и № 171011, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин
16.08.2019

Информация по приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за иинвестиционно предложение: „Изграждане на производствено-складова база" в ПИ №000023, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин"
12.08.2019

Информация по приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Общински център за безвъзмездно предаване на излишни за гражданите едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, части от моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, биоразградими, рециклируеми и други отпадъци от бита” в имот №000359 – публична общинска собственост по АПОС №4550/20.11.2014 г., по КВС в землището на с. Столник, с площ 5.000 дка
06.08.2019

Решение №3/2019 г. на Директора на РИОСВ - София за инвестиционно намерение "Изграждане на пет индивидуални вилни сгради" в имот № 060050, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин
05.08.2019

Решение № СО-8-П/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София за "Подробен устройствен план - "План за застрояване за поземлен имот № 019021, м. "Върженски ливади", в землището на с. Григорево, община Елин Пелин
30.07.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!