Качество на въздуха
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база с административна и търговска част" в ПИ 020019; Изграждане на складова база с административна и търговска част" в ПИ 020013; Изграждане на складова база с административна и търговска част" в ПИ 165001", местност „Стария друм" по КВС на землището на с. Столник, община Елин Пелин.
05.10.2018

Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен по чл. 62 а, ал.1 от Закона за водите
02.10.2018

Инвестиционно предложение за „Тръбен кладенец за реинжекция на добитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) подземни води“ в УПИ Х-54,55, кв. 2, с. Равно поле, Община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 61248, област Софийска - ново строителство.
01.10.2018

Уведомление от Община Елин Пелин за инвестиционно предложение: „Уличен водопровод DN 90 PEHD, PN 10, с дължина L = 82,40 м. по улица с О.Т.221а и 221б и 221в, за водоснабдяване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648, кв. 29, по плана на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, Софийска област и нов извод 1 kV от трафопост МТП „ Център“ за захранване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII – 648, кв. 29, по плана на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, Софийска област.“
28.09.2018

Разширение на одобрено инвестиционно намерение „Изграждане на склад за логистична дейност" в ПИ № 101016, м. „Червиляк" в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин и „Проектиране, съгласуване с инсталации и изграждане на канализационен клон отвеждащ акумулираните (битови след пречистване и дъждовни) водни количества от имоти ПИ № 101004 и ПИ № 101016 м. „Червиляк" в землището на село Мусачево, община Елин Пелин.
20.09.2018

Решение № СО–75–ПР/2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на тръбен кладенец" в УПИ I – 46,47,48, кв. 16, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.
19.09.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин