Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на "КОЕВ 2005" ЕООД.
17.06.2019

Уведомление по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на "Акрипол коутингс" ООД
12.06.2019

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец" на "ВИДЕНОВ ГРУП“ ООД.
29.05.2019

Решение №СО-32-ПР/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София за инвестиционно предложение "Складова база с административна и търговска част и собствен водоизточник с дълбочина 26 м." в имот № 033043, м. "Герена", землище на с. Григорево, община Елин Пелин
21.05.2019

Общински център за безвъзмездно предаване на излишни за гражданите едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, части от моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, биоразградими, рециклируеми и други отпадъци от бита” в имот № 000359 – публична общинска собственост по АПОС № 4550/20.11.2014 г., по КВС в землището на с. Столник, с площ 5.000 дка
10.05.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!