ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Инвестиционно предложение за изграждане на "Складово – производствена и търговска дейност, транспортен достъп с път III-105, външно електрозахранване – трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV в имот №058075, м."Селището" в землището на гр.Елин Пелин, общ.Елин Пелин.
16.02.2018

Изграждане на десет индивидуални вилни сгради" в поземлен имот № 062005, м. „Краище", землище на с. Равно поле, община Елин Пелин.
16.02.2018

Инвестиционно намерение за изграждане на: „Дванадесет еднофамилни жилищни сгради" в ПИ № 000349, м. „Азмаците ", землище на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин
29.01.2018

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект " Изграждане на оптична кабелна линия до БС SFO0065 в гр. Елин Пелин".
24.01.2018

Решение № СО –182–ПР/2017 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда (РИОСВ)–София за инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищен комплекс „Сентрал парк IV Ресорт“с осем жилищни сгради“ в поземлен имот № 035010, м. „Милковица“, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин.
08.01.2018

Инвестиционно намерение за строеж „Складова база" в парцел XII – 42 – „за производствени и складови дейности", кв. 3, по плана на сп. Верила, в землището на с. Равно поле, обл. Софийска.
02.01.2018

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин