Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Решение №СО- 75 - ПР/2019 г. Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец", в УПИ I-508 - "за ПД", кв.48, с. Столник, община Елин Пелин, с възложител "Виденов груп" ООД
22.11.2019

"Съобщение по чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "б", и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите за Заявление в вх. № РР-06-25/17.05.2019 г., постъпило в "Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите"
19.11.2019

Изграждане на многофункционална сграда включваща, цех за производство на бои на водна основа, складове с офиси", в ПИ с №001063, образуван от имоти №001050 и №001056, м. "Горно ливаде", гр. Елин Пелин
13.11.2019

Решение №СО - 71 - ПР/2019 г. на Директора на Регионалана инспекция по околната среда и водите - София за инвестиционно предложение за "Производствно-складова база" в поземлен имот №000023, землище на гр. Елин Пелин
05.11.2019

Решение № СО-65-ПР/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и води - София за инвестиционно предложение за "Общински център за безвъзмездно предаване на излишни за гражданите едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електронно оборудване, части от моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, биоразградими, рециклируеми и други отпадъци от бита"
17.10.2019

Решение № СО-63-ПР/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и води - София за инвестиционно предложение за "Мобилна станция и стационарна линия за производство на натурално сорбе", в УПИ XXXV "За ПСД", кв. 4, в землището на с. Равно поле, спирка Верила, община Елин Пелин
16.10.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!