Качество на въздуха
  Правилник за дейността

ОБЯВЛЕНИЕ за образувано дело №1043/2018г. на АССО срещу Правилника за организацията и дейността на ОбСЕП, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №103/14.02.2008г. на ОбСЕП
13.11.2018

ОБЯВЛЕНИЕ за образувано дело №556/2018г. на АССО срещу част от разпоредбата на чл.43, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбСЕП, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
17.07.2018

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, актуализиран съгласно Решение №285/14.03.18г., влязло в сила на 05.04.18г., на АССО по дело №1227/2017г.
30.04.2018

Обявление за образувано дело №1227/2017г. в АССО срещу чл.5,ал.1,т.4,т.10,т.11,т.12,13,14,т.17,т.18,т.20,т.21 и т.22, чл.14, ал.1, т.3, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрция, приет с Решение №103/14.02.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин.
16.01.2018

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на основание чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.04.2017 г., за предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение. Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1, ет.3
28.04.2017

Доклад относно приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
04.02.2014

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин