Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ.Ел.Пелин, актуализирана съгласно Решение №816/18г. на АССО по адм.д.№345/18г., влязло в сила на 07.09.2018г.
05.10.2018

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, актуализиран, съгласно Решение №958/28.06.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин
04.07.2018

Обявление относно образувано дело №345/18г. на АССО срещу разпоредбите на чл.41 и чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елин Пелин.
03.05.2018

Обявление относно отменени разпоредби от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОА, съгл.Решение №285/14.03.18г. на АССО по дело №1227/17г.
30.04.2018

Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение №857/29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.04.2018

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №867/29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.04.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин