Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Обявление за образувано дело №936/2019 г. на АССО по протест на Окръжна прокуратура – София срещу Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Елин Пелин, приета с Решение №641 по Протокол №28/26.06.2009 г. на Общински съвет-Елин Пелин
26.07.2019

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №641 по Протокол №28/26.06.2009 г. на Общински съвет-Елин Пелин. /АКТУАЛИЗИРАНА СЪГЛАСНО ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ №786/11.06.2019 г. на АССО по дело №344/2019 г./ - ВТОРА РЕДАКЦИЯ
19.07.2019

Обявление за образувано дело в АССО против Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на община Елин Пелин, приета с Решение №593 по Протокол №21 от 31.03.2005 г. на Общински съвет-Елин Пелин
11.07.2019

Наредба за управление на общинските горски територии в Община Елин Пелин с нанесени изменения, съгласно Решение №1228 по Протокол №51/27.06.2019 г. на Общ. съвет - Ел. Пелин - Четвърта редакция
02.07.2019

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на Община Елин Пелин, приета с Решение №593 по Протокол №21 от 31.03.2005 г. на Общински съвет - Елин Пелин /АКТУАЛИЗИРАНА СЪГЛАСНО ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ №589/23.04.2019 г. на АССО по дело №71/2019 г./
11.06.2019

Обявление за оспорени разпоредби на чл.19, ал.2 и чл.36, ал.2, т.1 и т.4 от Наредба за управление на общинските горски територии в Община Елин Пелин, приета с Реш.№221/26.04.2012 г., изм.с Реш.№478/30.03.2017 г. и с Реш.№1201/30.05.2019 г. на Общински съвет - Елин Пелин
06.06.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!