Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Наредба №3 за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Елин Пелин, приета с Реш.№320/2008г. на ОбСЕП, актуализирана, съгласно Решение №927/28.09.18г. на АССО по дело №571/18г.
10.12.2018

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, актуализирана, съгласно Решение №1052 по Протокол №41/25.10.2018г. на ОбС-Елин Пелин /Втора редакция/
30.10.2018

Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ.Ел.Пелин, актуализирана съгласно Решение №816/18г. на АССО по адм.д.№345/18г., влязло в сила на 07.09.2018г.
05.10.2018

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, актуализиран, съгласно Решение №958/28.06.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин
04.07.2018

Обявление относно образувано дело №345/18г. на АССО срещу разпоредбите на чл.41 и чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елин Пелин.
03.05.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин