Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби

„Обявление за отменена Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Елин Пелин приета с Решение №641/26.06.2009г., съгласно влязло в сила на 14.11.2019г. Решение №1254/23.10.2019г. на АССО по адм.дело №936/2019г.
06.01.2020

„Обявление за отменена Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на Община Елин Пелин, приета с Решение №593 по Протокол №21 от 31.03.2005г. на Общински съвет-Елин Пелин, съгласно влязло в сила на 06.12.2019г. Решение №1375/12.11.2019г. на АССО по адм.дело №892/2019г.
06.01.2020

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на Община Елин Пелин, приета с Решение №593 по Протокол №21 от 31.03.2005 г. на Общински съвет-Елин Пелин /АКТУАЛИЗИРАНА СЪГЛАСНО ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ №1160/04.10.2019 г. на АССО по дело №507/2019 г./
21.11.2019

Обявление за оспорени разпоредби на чл.21, ал.2 и чл.43, ал.6 в частта относно „...събиране, транспортиране..." от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №1161 по Протокол №42/26.11.2014г. на Общински съвет-Елин Пелин.
01.10.2019

Обявление за оспорени разпоредби на чл.12, ал.2 , чл.21, ал.1, предложение последно, чл.28 в частта „при неплащане на месечна вноска в продължение на един месец" и чл.42 в частта „малолетни" от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №391 по Протокол №20/26.01.2017 г. на Общински съвет-Елин Пелин
27.08.2019

Обявление за образувано дело №936/2019 г. на АССО по протест на Окръжна прокуратура – София срещу Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Елин Пелин, приета с Решение №641 по Протокол №28/26.06.2009 г. на Общински съвет-Елин Пелин
26.07.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!