Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на Община Елин Пелин, приета с Решение №593 по Протокол №21 от 31.03.2005 г. на Общински съвет - Елин Пелин /АКТУАЛИЗИРАНА СЪГЛАСНО ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ №589/23.04.2019 г. на АССО по дело №71/2019 г./
11.06.2019

Обявление за оспорени разпоредби на чл.19, ал.2 и чл.36, ал.2, т.1 и т.4 от Наредба за управление на общинските горски територии в Община Елин Пелин, приета с Реш.№221/26.04.2012 г., изм.с Реш.№478/30.03.2017 г. и с Реш.№1201/30.05.2019 г. на Общински съвет - Елин Пелин
06.06.2019

Наредба за управление на общинските горски територии в Община Елин Пелин с нанесени изменения, съгласно Решение №1201 по Протокол №50/30.05.2019г. на Общ.съвет-Ел.Пелин - Трета редакция
05.06.2019

Обявление за образувано дело в АССО против чл.36 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на община Елин Пелин, приета с Решение №593 по Протокол №21 от 31.03.2005г. на Общински съвет-Елин Пелин
17.04.2019

Обявление за оспорени разпоредби на чл.31, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.32, ал.5 от Наредба за управление на общинските горски територии в Общ.Ел.Пелин, приета с Реш.№221/26.04.2012г., изм.с Реш.№478/30.03.2017г. на ОбСЕП
08.04.2019

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, актуализирана, съгласно Решение №51/15.01.2019г. на АССО по дело №1119/18г. /Четвърта редакция/
05.04.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!