ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Правилници и наредби

Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, с нанесени изменения, съгласно влязло в сила Решение №769/06.10.2017г. на АССО по дело №317/2017г.
20.11.2017

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, приет с Решение №676/28.09.2017г. на Общински съвет Елин Пелин
05.10.2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №283 по Протокол №16/29.09.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин, с нанесени изменения, съгласно Решение №507/14.06.2017г., влязло в сила на 04.07.2017г., по дело №243/2017г. на АССО.
28.07.2017

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, актуализиран съгласно Решение №522/31.05.2017г. на ОбСЕП
05.06.2017

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, актуализирана съгласно Решение №536/31.05.2017г. на ОбСЕП.
05.06.2017

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, приет с Решение №495/27.04.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин
04.05.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин