Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”
21.08.2019

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“ ПО ОП „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014 - 2020 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-7.001
27.05.2019

Обява за провеждане на професионално обучение по проект "Красива България"
16.05.2019

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „МОДЕЛ ЗА НОВА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН И ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.040, ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2, ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 - 2020 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС: НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ
10.05.2019

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР.ЕЛИН ПЕЛИН“ ПО ОП „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014 - 2020 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-7.002
07.05.2019

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В „ПЪРВА КОПКА" - ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИЯ СТАРТ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!"
22.03.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!