Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В „ПЪРВА КОПКА" - ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИЯ СТАРТ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!"
22.03.2019

В Община Елин Пелин се проведе начална пресконференция по проект: „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ!"
14.11.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ /ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА/ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!"
01.11.2018

„ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ“
04.06.2018

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1
04.05.2018

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1.
27.04.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!