Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи

Информация за изготвен от Общинска администрация - Елин Пелин проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение № 867 по Протокол № 35 / 29.03.2018 г. на Общински съвет-Елин Пелин.
27.08.2018

Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН".
28.05.2018

Проект на Наредба за управление на общинските пътища.
26.02.2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Елин Пелин.
26.02.2018

Информация за изготвен от Общинска администрация - проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
22.02.2018

Уведомление за изготвен проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
13.02.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин