Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № 1 и № 2, със санитарен възел, с обща застроена площ от 30,92 кв.м., и Помещение № 3, със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,62 кв.м., находящи се на четвърти етаж на „Професионално учебен център с хотелска част" в УПИ VІІ – За КОО, кв. 26 по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска.
03.04.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № 10, със санитарен възел, с обща застроена площ от 10,38 кв.м., находящо се на пети етаж на „Професионално учебен център с хотелска част" в УПИ VІІ – За КОО, кв. 26 по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска.
03.04.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № 6, със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,43 кв.м., находящо се на четвърти етаж на „Професионално учебен център с хотелска част" в УПИ VІІ – За КОО, кв. 26 по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска.
03.04.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение, с площ от 132 кв. м., находящо се в УПИ IX – За поща, здравен пункт, административна сграда, обществена кухня, комбинат за услуги, градина и ТПК, кв. 7 по плана на с. Петково, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
02.04.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Недвижим имот, представяващ сладкарница, със застроена площ от 75,00 кв. м., построена в УПИ IX – ІХ-за многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв. 22 по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
02.04.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 123047, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 71,995 дка, четвърта категория, местност „Засеченик", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
20.03.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!