Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 000582, с начин на трайно ползване: др. сел. ст. тер., с площ от 25,442 дка, седма категория, местност „Участъка", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
08.10.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Обект за търговия и услуги /магазин/, със застроена площ от 142 кв. м., и навес, със застроена площ от 42 кв. м., изградени в УПИ ІX – За многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв. 22 по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
08.10.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 084006, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 1,998 дка, девета категория, местност „Ендъците", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
01.07.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: имоти № № 067001, 066084, 043019, ІV-та категория, с начин на трайно ползване „храсти", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
30.04.2019

Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Главен експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“
25.04.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № 1 и № 2, със санитарен възел, с обща застроена площ от 30,92 кв.м., и Помещение № 3, със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,62 кв.м., находящи се на четвърти етаж на „Професионално учебен център с хотелска част" в УПИ VІІ – За КОО, кв. 26 по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска.
03.04.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!