Качество на въздуха
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Помещение № 1, с площ 8,41 кв. м., находящо се в северната част на сграда /ритуален дом/, изградена в УПИ XIX – за озеленяване /гробищен парк/ в кв. 62 по КРП на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
11.09.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Помещение № 5, с площ 15,30 кв. м., находящо се в южната част на сграда /ритуален дом/, изградена в УПИ XIX – за озеленяване /гробищен парк/ в кв. 62 по КРП на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
11.09.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Недвижим имот, представяващ сладкарница, със застроена площ от 75,00 кв. м., построена в УПИ IX – ІХ-за многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв. 22 по плана на с. Равно поле., общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
11.09.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Помещение – лекарски кабинет, със застроена площ от 14,00 кв. м., и помещение – манипулационна, със застроена площ от 14,00 кв. м., находящо се в сграда – Здравен пункт, със застроена площ 216,00 кв. м., построена в УПИ I – За здравен пункт, кв. 16 по плана на с. Мусачево, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
11.09.2018

Помещение – кабинет № 3, със застроена площ от 16,78 кв. м., и помещение – кабинет № 6, със застроена площ от 19,60 кв. м., находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда /здравна служба/, в УПИ I – 202-За здравеопaзване и здравно-обслужващи дейности, кв. 27 по плана на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
11.09.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Незастроен УПИ XI – общ., кв. 134а, с площ от 883 кв. м., по плана на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
28.08.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин