Електронни Услуги Община Елин Пелин
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Обект за търговия и услуги /магазин/, с обща застроена площ от 76 кв.м., изграден в УПИ ІX – За многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв. 22 по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.11.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Производствена сграда, с обща застроена площ от 358 кв.м., построена в УПИ X – За битов комбинат и административна сграда на ОНС, кв. 37 по плана на с. Доганово, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.11.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Помещение № 9, с площ 19,90 кв. м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда /кметство/, изградена в УПИ II – За кметство, кв. 3 по плана на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.11.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Помещение, с площ 46,50 кв. м., находящо се в приземния етаж на сграда /Здравна служба/, изградена в УПИ I-202 за здравеопaзване и здравно-обслужващи дейности, кв. 27 по плана на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.11.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Имот № 001131 /образуван от имот № 000200/, с площ от 255 кв. м., по КВС на землище с. Нови хан общ. Елин Пелин, обл. Софийска
19.11.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Имот № 001130 /образуван от имот № 000200/, с площ от 176 кв. м., по КВС на землище с. Нови хан общ. Елин Пелин, обл. Софийска
19.11.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!