ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Конкурси, търгове

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
06.06.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Магазин за хранителни стоки със ЗП 36,55 кв. м., построен в УПИ I-За комплексно обществено обслужване, кв. 29, по КРП на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.05.2018

Община Елин Пелин обявява публичн търг за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Недвижими имоти с № № 031029, 045038, 044009, 022052, 045045, 022054, 024002, 022060, 025001, 038008, 045049, 045043, 045037, по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Потоп, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
23.05.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Недвижими имоти с № № 046010, 014018, 003024, 036022, по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Мусачево, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
23.05.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ: Недвижим имот с № 026028, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 6,377 дка, десета категория, местност „Над бързица", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Огняново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
23.05.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на имоти– общинска собственост, представляващи: Недвижими имоти с № № 049007, 029018, 068043, 078001, 068048, 052028, 035028, 068028, 020007, 020069, 085010, 048013, 068040, 068061, 049018, 048014, 085019, 000069, 068059, 085001, 085017, по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Крушовица, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
23.05.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин