Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача
Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекти на Община Елин Пелин по процедури BG06RDNP001-7.001, BG06RDNP001-7.002 и BG06RDNP001-7.006 по подмярка 7.2. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г." по 3 (три) обособени позиции.
12.06.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!