Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: имоти № № 067001, 066084, 043019, ІV-та категория, с начин на трайно ползване „храсти", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
30.04.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!