Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 084006, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 1,998 дка, девета категория, местност „Ендъците", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
01.07.2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Елин Пелин, на основание чл. 14, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 85 и Глава седма от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 1147 по протокол № 45/22.02.2019 г. на Общински съвет – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот –общинска собственост:


Обявление

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!