Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”
21.08.2019
На 02.09.2019 г. от 11:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Елин Пелин, на адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №1, ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!”, Договор №BG16RFOP001-5.001-0008-С01/РД-02-37-143/ от 23.11.2017 г.

Община Елин Пелин кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с информация за напредъка в изпълнението на основните дейности, включени в проекта, и постигнатите до момента резултати. Проектът е на обща стойност 1142844,44 лв. и продължителност от 24 месеца.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!