Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Обект за търговия и услуги /магазин/, със застроена площ от 142 кв. м., и навес, със застроена площ от 42 кв. м., изградени в УПИ ІX – За многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв. 22 по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
08.10.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!